Arch.Design | Nový pavilon IHOK

Inovativní řešení pro Interní hematoonkologickou kliniku Fakultní nemocnice Brno.

Představujeme koncept nově navrženého pavilonu pro Interní hemetoonkologickou kliniku (IHOK), který vznikl v ateliérech naší společnosti Arch.Design. Navržený projekt je v souladu s urbanistickými zásadami a zohledňuje specifické výzvy dané lokality.

S narůstajícím počtem pacientů se stávající kapacita hematoonkologického oddělení FN Brno stává nedostatečnou. Nový pavilon IHOK přichází jako odpověď na tuto potřebu. Architektonické řešení stavby nejen rozšiřuje kapacitu kliniky, ale především efektivně využívá omezenou plochu pozemku. Omezení byla nejenom plošná, ale také výšková, jelikož objekt je umístěn nedaleko heliportu.

Důraz byl kladen na zapojení nového pavilonu do historie a atmosféry areálu nemocnice. Materiálové a barevné řešení fasády respektuje Genia Loci daného místa a vytváří plynulý přechod mezi novým a stávajícím. Světlé a bílé odstíny vycházejí z charakteru areálu a harmonicky ho propojují s novým pavilonem.

Důležitým prvkem je i náplň objektu, jeho funkce a určení. Jedná se o specializované pracoviště s vysokými standardy, které má evropský, možná až celosvětový význam. Důležitost a prestiž provozu objektu je decentně propsána do samotného řešení fasády a jejího vzhledu a použitých materiálů.

Hlavní vstup je nejvýraznějším prvkem fasády, jeho umístění je na první pohled čitelné a určené. To jak díky barevnému kontrastu použitých materiálu, tak zvýrazněním pomocí předstoupeného zastřešení vstupní části.

Výrazným prvkem jsou také zaoblená nároží pavilonu, která nejen esteticky „zjemňují“ jeho vzhled, ale také vytvářejí symbolické spojení s okolními objekty nedalekého kampusu

Celkově lze konstatovat, že nový pavilon IHOK přináší inovativní řešení nejen pro zvýšení kapacity interní hematoonkologické péče, ale také pro harmonickou integraci do historického kontextu Fakultní nemocnice Brno.

📐 Autoři: David Zaplatil, Lukáš Pecka | ARCH.DESIGN

🤝 Spolupráce: LT PROJEKT

💻 Arch.Design